കക്കും തോറും മുടിയും, മുടിയും തോറും കക്കും!- ആക്ഷേപ ഹാസ്യം

Advertisements