എല്ലാര്‍ക്കും എന്റെ ഹാര്‍ദ്രമായ വിഷു ആശംസകള്‍ !

ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു!

स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा ।

सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम् ॥

It is not possible to change a persons habits by advising him.

Just like water becomes hot when you heat it… But always

turns cold (normal behaviour) in time.

द्वौ अम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढां शिलाम् ।

धनवन्तम् अदातारम् दरिद्रं च अतपस्विनम् ॥

There are two kinds of people that deserve to be pushed into deep seas with a heavy stone tied to them – the wealthy who do not do charity, and the poor who do not work hard.

चिता चिंतासमा हि उक्ता बिन्दुमात्रविशेषतः ।

सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता ॥

In sanskrit, worry and funeral pyre are almost identically spelled (the difference being just a “.”). While the funeral pyre burns the dead, worry burns the living.

येषां न विद्या न तपो न दानं

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मर्त्यलोके भुविभारभूता

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः ।

आचारस्य प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ॥

षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता ।

निद्रा तद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥

पञ्चतंत्र

An ambitious man should distance himself from these 6 vices – Sleep, Lethargy, Fear, Anger, Laziness and Procrastination

Advertisements