1. റൊനാള്‍ഡ് റീഗനും ബാലന്‍ മാഷും- ഗ്രീന്‍ ബുക്സ് ത്രിശ്ശൂര്‍, ഈ ബുക്കിന്ന് 2009-ലെ, ഹാസ്യ സാഹിത്യത്തിന്നുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു. 32 കഥകള്‍ ഉണ്ട് ഇതില്‍

2.മാര്‍ഷല്‍ കഥകള്‍- National Bookstall Kottayam. published in the year 1982. 23 stories are contained in this collection. Excellent satirical stories!

3. HAASYA PARVVAM- PUBLISHERS: CURRENT BOOKS. KOTTAYAM. PUBLISHED IN THE YEAR- SEP 1985. 31 STORIES COLLECTION. BEST SATIRICAL STORIES.

4. YUDHAKAANDHAM- COLLECTION OF 37 STORIES, PUBLISHED BY SAHITHYA PRAVARTHAKA SAHAKARANA SAMGHAM, FEB 1999.

5. KOLAAHALAM – COLLECTION OF 16 STORIES. PUBLISHED BY NATIONAL BOOKSTAL KOTTAYAM, DURING 1985. SATIRICAL STORIES.

IN FACT MARSHAL KATHAKAL ENCOMPASSES STORIES AND WONDERFULLY WOVEN EPISODES OF INDIAN LIFE COVERING ALL WALKS OF LIFE. THERE IS A TINT OF VKN STYLE IN NARRATION BUT THE MATTER THERE IN EACH STORIES IS OF GREATER SIGNIFICANCE AND THE RENDITION AND DRAMATICS ARE UNPARALLELED.THE SUPERB WRITING STYLE OF MARSHAL STORIES STAND OUT AMONGST THE BEST OF STORY WRITERS.