നല്‍ വചനങ്ങള്‍് – മാര്‍ഷല്‍

എല്ലാര്‍ക്കും എന്റെ ഹാര്‍ദ്രമായ ആശംസകള്‍ !

ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു! എന്ന ചിന്തയോടെ തുടങ്ങട്ടെ!
പുരാണങ്ങളില്‍ എവിടേയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:
स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा ।
सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम् ॥
സ്വഭാവോ നോപദേശേന ശക്യതേ കര്‍തുമന്യഥാ
സുതപ്തമപി പാനീയം പുനര്‍ഗച്ഛതി ശീതതാം! എന്ന് മലയാളത്തില്‍ വായിക്കാം.
ഉപദേശേ സ്വഭാവം മാറും എന്നാരും കരുതേണ്ടഹേ!
ചൂടാക്കി വെച്ച പാനീയം വീണ്ടും പിന്നെ തണുത്തുപോം!- ഇതാണ് മറുഭാഷ്യം.
It is not possible to change a persons habits by advising him.
Just like water becomes hot when you heat it… But always
turns cold (normal behaviour) in time.
द्वौ अम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढां शिलाम् ।
धनवन्तम् अदातारम् दरिद्रं च अतपस्विनम् ॥
(ദൌ അംഭസി നിവേഷ്ഠവ്യോ ഗലേ ബന്ധ്വാ ദൃഡാം ശിലാം
ധനവന്തം അദാതാരം ദരിദ്രം ച അതപസ്വിനം!
മലയാളം തര്‍ജ്ജമ:
ഗലേ കല്ലുകെട്ടി ത്തള്ളണം ഇവരെത്തദാ..
അറുത്തകൈക്കുപ്പിടാധന്‍ വാന്‍,പിന്നെ പണിയാ ദരിദ്രവാന്‍!)
കൂടാതെ ഒരാളുകൂടിയുണ്ട്:കടംവാങ്ങി പറ്റിച്ചു കടന്നുകളയുന്ന വിശ്വാസ വഞ്ചകരേയും തള്ളണം!
There are two kinds of people that deserve to be pushed into deep seas with a heavy stone tied to them – the wealthy who do not do charity, and the poor who do not work hard.
चिता चिंतासमा हि उक्ता बिन्दुमात्रविशेषतः ।
सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता ॥
In sanskrit, worry and funeral pyre are almost identically spelled (the difference being just a “.”). While the funeral pyre burns the dead, worry burns the living.
येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुविभारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥
सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः ।
आचारस्य प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ॥
षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता ।
निद्रा तद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥
पञ्चतंत्र
An ambitious man should distance himself from these 6 vices – Sleep, Lethargy, Fear, Anger, Laziness and Procrastination.

Advertisements

നല്‍ വചനങ്ങള്‍് – മാര്‍ഷല്‍

എല്ലാര്‍ക്കും എന്റെ ഹാര്‍ദ്രമായ ആശംസകള്‍ !

ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു! എന്ന ചിന്തയോടെ തുടങ്ങട്ടെ!
പുരാണങ്ങളില്‍ എവിടേയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:
स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा ।
सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम् ॥
സ്വഭാവോ നോപദേശേന ശക്യതേ കര്‍തുമന്യഥാ
സുതപ്തമപി പാനീയം പുനര്‍ഗച്ഛതി ശീതതാം! എന്ന് മലയാളത്തില്‍ വായിക്കാം.
ഉപദേശേ സ്വഭാവം മാറും എന്നാരും കരുതേണ്ടഹേ!
ചൂടാക്കി വെച്ച പാനീയം വീണ്ടും പിന്നെ തണുത്തുപോം!- ഇതാണ് മറുഭാഷ്യം.
It is not possible to change a persons habits by advising him.
Just like water becomes hot when you heat it… But always
turns cold (normal behaviour) in time.
द्वौ अम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढां शिलाम् ।
धनवन्तम् अदातारम् दरिद्रं च अतपस्विनम् ॥
(ദൌ അംഭസി നിവേഷ്ഠവ്യോ ഗലേ ബന്ധ്വാ ദൃഡാം ശിലാം
ധനവന്തം അദാതാരം ദരിദ്രം ച അതപസ്വിനം!
മലയാളം തര്‍ജ്ജമ:
ഗലേ കല്ലുകെട്ടി ത്തള്ളണം ഇവരെത്തദാ..
അറുത്തകൈക്കുപ്പിടാധന്‍ വാന്‍,പിന്നെ പണിയാ ദരിദ്രവാന്‍!)
കൂടാതെ ഒരാളുകൂടിയുണ്ട്:കടംവാങ്ങി പറ്റിച്ചു കടന്നുകളയുന്ന വിശ്വാസ വഞ്ചകരേയും തള്ളണം!
There are two kinds of people that deserve to be pushed into deep seas with a heavy stone tied to them – the wealthy who do not do charity, and the poor who do not work hard.
चिता चिंतासमा हि उक्ता बिन्दुमात्रविशेषतः ।
सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता ॥
In sanskrit, worry and funeral pyre are almost identically spelled (the difference being just a “.”). While the funeral pyre burns the dead, worry burns the living.
येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुविभारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥
सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः ।
आचारस्य प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ॥
षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता ।
निद्रा तद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥
पञ्चतंत्र
An ambitious man should distance himself from these 6 vices – Sleep, Lethargy, Fear, Anger, Laziness and Procrastination.

പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ : മാര്‍ഷലീയങ്ങള്‍

ചക്കിനുവെച്ചത് കൊക്കിനു കൊണ്ടു
കൂനിന്മേല്‍ കുരു!
സമ്പത്തു കാലത്തു കാപത്തു വെച്ചാല്‍ , ആപത്തുകാലത്തു കാ പത്തു തിന്നാം!

അര്‍ഥാനാം ആര്‍ജ്ജനേ ദുഃഖം
ആര്‍ജ്ജിതാനാം തു രക്ഷണേ.
ആയേ ദുഃഖം വ്യയേ ദുഃഖം
അര്‍ഥഃ കിം ദുഃഖ ഭാജനം!

വിദ്വാനേവ വിജാനാതി
വിദ്വജ്ജന പരിശ്രമം
നഹി വന്ധ്യാ വിജാനാതി
ഗുര്‍വ്വീം പ്രസവ വേദനാം!

പനസി ദശായം പാശി- 
[എന്നുവെച്ചാല്‍ ,പനസം: ചക്ക, പനസി: ചക്കി. ദശം- പത്ത്, ദശായം- പത്തായം. പാശം- കയര്‍ . പാശി- കയറി.“ ചക്കി പത്തായത്തില്‍ കയറി “ എന്ന് സംസ്കൃതത്തില്‍ ].

പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ : മാര്‍ഷലീയങ്ങള്‍

ചക്കിനുവെച്ചത് കൊക്കിനു കൊണ്ടു
കൂനിന്മേല്‍ കുരു!
സമ്പത്തു കാലത്തു കാപത്തു വെച്ചാല്‍ , ആപത്തുകാലത്തു കാ പത്തു തിന്നാം!

അര്‍ഥാനാം ആര്‍ജ്ജനേ ദുഃഖം
ആര്‍ജ്ജിതാനാം തു രക്ഷണേ.
ആയേ ദുഃഖം വ്യയേ ദുഃഖം
അര്‍ഥഃ കിം ദുഃഖ ഭാജനം!

വിദ്വാനേവ വിജാനാതി
വിദ്വജ്ജന പരിശ്രമം
നഹി വന്ധ്യാ വിജാനാതി
ഗുര്‍വ്വീം പ്രസവ വേദനാം!

പനസി ദശായം പാശി- 
[എന്നുവെച്ചാല്‍ ,പനസം: ചക്ക, പനസി: ചക്കി. ദശം- പത്ത്, ദശായം- പത്തായം. പാശം- കയര്‍ . പാശി- കയറി.“ ചക്കി പത്തായത്തില്‍ കയറി “ എന്ന് സംസ്കൃതത്തില്‍ ].

“some are born great, so…

“some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them!”- Shakespeare

This time I am putting across someone said/expressed somewhere else. Its felt very interesting and I thought it better to share with all who visit my blog.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Col Ajai Shukla speaks the cardinal truth in this piece. Truth we would not like to hear.
Of lions, deer and military leadership

Ajai Shukla

(Original text appears in ‘Business Standard’ and on Col Shukla’s blog.)

On Sunday the army chief, General V K Singh, raised an intriguing question while talking to schoolchildren in Jaipur. “An army of deer led by a lion is to be feared more than [an] army of lions led by a deer,” said the general.

My first thought as I mulled over this profundity was: can a deer that has served all his life in an army full of deer suddenly transform into a lion at the top? Alternatively, could a lion serving in an army full of deer be promoted somehow to the top slot?

Common sense would rule out both eventualities. An army full of deer would only promote a deer to the top, just as an army of lions would always have a lion in command. But the Indian Army presents a paradoxical third alternative. The numerous lions in this excellent army serve up to a certain rank. Then, around the time they become colonels or brigadiers, something strange happens: the lions start turning into deer!

The General V K Singh affair illuminates the generals in a harsh and unforgiving light. The generals emerge as riven with infighting; they undermine meritocracy by promoting loyalists; and, perhaps most worryingly, they compromise the army’s readiness for war by meekly acquiescing in crippling shortfalls of equipment and ammunition.

Over a drink, ask any junior or mid-ranking officer, and you will find disillusionment with senior commanders and with a working environment that rewards the safe and predictable rather than the bold and unexpected. Recent controversies have exacerbated murmurs that generals only think about themselves. Talk to the generals, on the other hand, and they express disappointment over the “poor quality” of young officers. There is a clear disconnect between the two ends of the rank pyramid, between the lions and the deer.

This observation is fraught with personal danger, since my army batch-mates have just been evaluated, and many of them cleared, for promotion to major general! Knowing these gentlemen as intimately as a course-mate, comrade and friend of many years does, I acknowledge with some satisfaction that the army has homed in on the high achievers. But identifying good lions is of little use if they begin turning into deer.

At a time when many soldiers – serving and retired – bitterly regard themselves as under attack from the defence ministry, the media, and even the judiciary, it is time for India’s finest and most resilient institution to look within rather than without. What are the systemic flaws in the army structure that disempowers its leaders and binds them in mental shackles?

The first is a growing culture of conformity: an intolerance of alternative viewpoints that is the natural attribute of under-confident commanders. This causes the boss’ viewpoint (itself springing from what he thinks his boss’ viewpoint might be) to become the viewpoint of everyone down the chain — effectively killing any prospect of internal reform. The system cannot be challenged from within, since any discussion about alternative leadership models presupposes that the existing model might be less than perfect.

It is nobody’s case that the army should encourage dissent; no military does. But great armies tolerate, and actively encourage, non-conformism. This is essential, not just for operational innovativeness that would keep the enemy guessing in war, but also for throwing up essential bottom-up challenges to the status quo. Totalitarian Conformism, as today’s army leadership style might be termed, reduces the landscape of professional and personal creativity to a dull wasteland where the fabled “dashing young officer” is marked not by flashes of innovative genius but by his quickness in agreeing with the boss.

Young officers allow themselves to be bound by these shackles because of the army’s insularity. Segregated from the world outside, and with little realisation of their actual worth, junior officers are reluctant to buck the system. Given the conviction that promotion is the only measure of success, they toe the line rather than risk professional hara-kiri by setting out to change the system. Their outlook can only change with exposure. Sending out junior officers on secondments and deputations – with academic institutions; successful government enterprises; media organisations; the police forces – will enrich the military’s bloodline with external leadership and decision-making cultures. It will also provide officers with the confidence that is required to challenge the status quo and to create a bottom-up dynamic that forces the generals to respond like lions rather than continue like deer.

Will the generals permit such a change? Most probably not since empowering junior officers and encouraging non-conformism are threatening prospects. Good reasons are ready at hand to shoot down such “unworkable” and “impractical” ideas: a shortage of officers; inter-se seniority issues during secondment; and so on. It would, therefore, be necessary for the government to intervene. We’re waiting for Godot.
Tailpiece: The phrase “lions led by donkeys” was used by the Germans to describe the British army during World War I. It encapsulated their impression of incompetent generals letting down the brave and dedicated British soldier.
———————–

Its translation in Hindi 

रविवार को सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह ने एक पेचीदा सवाल उठाया है, जबकि जयपुर में स्कूली बच्चों के लिए बात कर रही है. “के नेतृत्व में एक शेर हिरण की एक सेना को आशंका है और अधिक से अधिक [एक] के नेतृत्व में एक हिरण शेर की सेना,” सामान्य कहा.

मेरे पहले सोचा था के रूप में मैं इस गहराई पर mulled: एक हिरण है कि एक हिरण की पूरी सेना में सेवा की है अपने जीवन के सभी शीर्ष पर अचानक एक शेर में बदलना? वैकल्पिक रूप से, एक सेना में सेवारत शेर हिरण के शीर्ष स्लॉट के लिए किया जा सकता है किसी भी तरह पदोन्नत?

आम भावना दोनों हालात के शासन होगा. एक हिरण की पूरी सेना ही शीर्ष पर एक हिरण को बढ़ावा देने के लिए, बस के रूप में शेर की एक सेना हमेशा आदेश में एक शेर है. लेकिन भारतीय सेना के एक असत्यवत तीसरा विकल्प प्रस्तुत करता है. इस उत्कृष्ट सेना में कई शेर एक निश्चित रैंक के लिए सेवा करते हैं. तो, वे समय के आसपास कर्नल या ब्रिगेडियर बन जाते हैं, कुछ अजीब होता है: शेर हिरण में तब्दील हो रही शुरू!

जनरल वीके सिंह के चक्कर में एक कठोर और माफ प्रकाश में जनरलों illuminates. जनरलों के रूप में अंदरूनी कलह के साथ विखंडित उभरने, वे प्रतिभा वफादारों को बढ़ावा देने से कमजोर है, और, शायद सबसे ल्लचताजनक, मृदुलता से उपकरण और गोला बारूद की गंभीर खामियों में स्वीकार करके वे युद्ध के लिए सेना की तत्परता के साथ समझौता है.

एक ड्रिंक के साथ, किसी भी जूनियर या मध्य क्रम के अधिकारी पूछना, और आप वरिष्ठ कमांडरों के साथ मोहभंग और एक काम वातावरण है कि सुरक्षित और उम्मीद के मुताबिक बजाय साहसिक और अप्रत्याशित पुरस्कार के साथ मिल जाएगा. हाल ही में विवादों अफवाहें है कि जनरलों को केवल खुद के बारे में सोचते हैं exacerbated है. जनरलों से बात करें, दूसरे हाथ पर, और वे युवा अधिकारियों की खराब गुणवत्ता “पर निराशा व्यक्त. रैंक पिरामिड के दोनों सिरों के बीच स्पष्ट शेर और हिरण के बीच, काटना है.

इस अवलोकन व्यक्तिगत खतरे से भरा है, के बाद से मेरी सेना बैच साथियों सिर्फ मूल्यांकन किया गया है, और उनमें से कई मेजर जनरल को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी! यह जानते हुए कि इन सज्जनों के रूप में एक कोर्स, दोस्त और कई वर्षों के साथी दोस्त के रूप में परिचित करता है, मैं कुछ संतोष के साथ स्वीकार करते हैं कि सेना में उच्च उपलब्धि हासिल करने पर असर पड़ा है. लेकिन अच्छा शेर की पहचान थोड़ा काम का है अगर वे हिरण में बदल शुरू हो.

ऐसे समय में जब कई सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों फूट फूट कर खुद को रक्षा मंत्रालय, मीडिया, और यहां तक कि न्यायपालिका से हमले के अंतर्गत के रूप में संबंध है, यह भारत के बेहतरीन और सबसे अधिक लचीला बिना बजाय भीतर देखने संस्था के लिए समय है. सेना संरचना है कि अपने नेताओं disempowers है और उन्हें मानसिक बंधन में बांध में प्रणालीगत खामियां क्या हैं?

पहले के अनुरूप संस्कृति बढ़ रही है: वैकल्पिक दृष्टिकोण की असहिष्णुता कि तहत विश्वास कमांडरों के प्राकृतिक गुण है. यह बॉस ‘के दृष्टिकोण (ही है कि वह क्या सोचता है कि अपने बॉस से springing’ दृष्टिकोण हो सकता है) श्रृंखला के नीचे हर किसी के दृष्टिकोण बनने का कारण बनता है – प्रभावी रूप से आंतरिक सुधार की किसी भी संभावना को मार. प्रणाली के भीतर से नहीं किया जा सकता है वैकल्पिक नेतृत्व मॉडल presupposes है कि मौजूदा मॉडल सही से भी कम हो सकता है के बारे में कोई विचार – विमर्श के बाद चुनौती दी है,.

यह कोई मामला है कि सेना के असंतोष को प्रोत्साहित करना चाहिए, कोई सैन्य करता है. लेकिन महान सेनाओं सहन, और सक्रिय रूप से, गैर – conformism प्रोत्साहित करते हैं. परिचालन innovativeness है कि दुश्मन युद्ध में अनुमान लगा, लेकिन यह भी फेंक यथास्थिति के लिए आवश्यक नीचे चुनौतियों के लिए रखना होगा के लिए बस नहीं है, यह आवश्यक है. अधिनायकवादी Conformism, आज सेना नेतृत्व शैली के रूप में कहा जा सकता है, एक सुस्त बंजर भूमि है जहां झूठा “साहसी युवा अधिकारी अभिनव प्रतिभा की चमक से नहीं बल्कि उसके वेग के द्वारा चिह्नित किया जाता है बॉस के साथ सहमत में पेशेवर और व्यक्तिगत रचनात्मकता के परिदृश्य को कम कर देता है.

युवा अधिकारियों को सेना संकीर्णता की वजह से इन बंधनों से खुद को बाध्य करने के लिए अनुमति देते हैं. बाहर की दुनिया से अलग, और उनके वास्तविक मूल्य का थोड़ा प्राप्ति के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों प्रणाली हिरन के लिए अनिच्छुक रहे हैं. दृढ़ विश्वास है कि पदोन्नति सफलता का एकमात्र उपाय है को देखते हुए, वे बाहर स्थापित करने के लिए व्यवस्था को बदलने से पैर की अंगुली का जोखिम हाराकिरी पेशेवर से बल्कि लाइन. उनका दृष्टिकोण केवल जोखिम के साथ बदल सकते हैं. बाहर secondments और deputations पर कनिष्ठ अधिकारियों को भेजा जा रहा है शैक्षिक संस्थानों के साथ, सफल सरकार उद्यमों, मीडिया संगठनों, पुलिस बलों – बाहरी नेतृत्व और निर्णय लेने की संस्कृतियों के साथ सैन्य खून को समृद्ध करेंगे. यह भी विश्वास है कि यथास्थिति को चुनौती देने के लिए और नीचे गतिशील है कि जनरलों शेर की तरह प्रतिक्रिया करने के बजाय हिरण की तरह जारी सेना बनाने की आवश्यकता है के साथ अधिकारियों को प्रदान करेगा.

जनरलों को इस तरह के बदलाव की अनुमति होगी? शायद नहीं कनिष्ठ अधिकारियों और उत्साहजनक conformism गैर को सशक्त बनाने के बाद से सबसे अधिक संभावना धमकी दे रहे हैं. अच्छे कारणों के हाथ में नीचे में “असाध्य” और “अव्यावहारिक” विचारों को गोली मार करने के लिए तैयार हैं, परस्पर वरिष्ठता मुद्दों अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति के दौरान अधिकारियों की कमी और इतने पर. इसलिए यह आवश्यक हो जाएगा के लिए सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए. हम Godot के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं.
पिछला भाग: वाक्यांश “के गदहे द्वारा नेतृत्व शेर” जर्मन द्वारा इस्तेमाल किया गया था विश्व युद्घ के दौरान ब्रिटिश सेना का वर्णन करने के लिए यह अक्षम नीचे बहादुर और समर्पित ब्रिटिश सैनिक दे जनरलों की उनकी धारणा समझाया.
—————–

Its translation in TAMIL

Col Ajai சுக்லா இந்த துண்டு கார்டினலுக்கு உண்மை பேசும். உண்மையை நாம் கேட்க விரும்பவில்லை.

சிங்கங்கள், மான் மற்றும் இராணுவ தலைமை

Ajai சுக்லா

(அசல் உரை ‘பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்டு’ மற்றும் கோல் சுக்லா என்ற வலைப்பதிவில் தோன்றும்.)

ஜெய்ப்பூரில் பள்ளி பேசும் போது ஞாயிறன்று இராணுவ தளபதி ஜெனரல் வி.கே. சிங், ஒரு புதிரான கேள்வி எழுப்பியது. “ஒரு சிங்கம் தலைமையில் மான் ஒரு இராணுவ அஞ்சப்படுகிறது வேண்டும் மேற்பட்ட [ஒரு] ஒரு மான் தலைமையில் சிங்கங்களின் இராணுவம்,” பொது கூறினார்.

நான் இந்த ஆழம் மீது mulled என் முதல் சிந்தனை இருந்தது: மான் முழு இராணுவ அனைத்து அவரது வாழ்க்கை உதவியது என்று ஒரு மான் திடீரென்று மேலே ஒரு சிங்கம் உருமாறுகிறது முடியும்? மாற்றாக, ஒரு இராணுவத்தில் பணியாற்றிய ஒரு சிங்கம் மானை முழு மேல் துளை வேண்டும் எப்படியாவது உயர்த்த முடிந்தது?

பொது அறிவு இருவரும் eventualities அவுட் ஆட்சி. மான் முழு இராணுவ மட்டுமே சிங்கங்கள் ஒரு இராணுவம் எப்போதும் கட்டளையை ஒரு சிங்கம் வேண்டும் போல், மேல் ஒரு மான் ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்திய இராணுவம் ஒரு முரண்பாடான மூன்றாவது மாற்று அளிக்கிறது. இந்த அருமையான இராணுவம் பல சிங்கங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேங்க் வரை சேவை. பின்னர், நேரம் சுற்றி அவர்கள் எதையோ நடக்கும், colonels அல்லது பிரிகேடியர் மாறியது: சிங்கங்கள் மான் மாறிவருகின்றன தொடங்கும்!

பொது வி.கே. சிங் விவகாரத்தில் ஒரு கடுமையான மற்றும் தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு வெளிச்சத்தில் தளபதிகள் விளக்குகிறது. தளபதிகள் என நிலவிய உடன் riven; அவர்கள் meekly உபகரணங்கள் மற்றும் வெடிப்பொருள்களை தடைபடுதலில் பற்றாக்குறைகளை உள்ள acquiescing மூலம் போருக்கு இராணுவ தயார் சமரசம், மிகவும் என்கிறார் சீனாவுக்கான முன்னாள் ஒருவேளை, மற்றும் அவர்கள் விசுவாசிகளாக மேம்படுத்துவதன் மூலம் அரசறிவுத்துறை கீழறுக்க.

ஒரு பானம் மீது, எந்த இளைய அல்லது நடுப்பகுதியில் தரவரிசை அதிகாரி கேட்க, நீங்கள் மூத்த தளபதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பான மற்றும் முன்கணிக்கக்கூடிய விட தடித்த மற்றும் எதிர்பாராத பரிசாக அளிக்கப்படுகிறது என்று ஒரு சூழலை கொண்டு disillusionment காணலாம். சமீபத்திய சர்ச்சைகள் தளபதிகள் மட்டுமே தங்களை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் என்று murmurs மோசமாக்கியது. மறுபுறம், தளபதிகள் பேச, மற்றும் அவர்கள் இளம் அதிகாரிகள் “தரம்” மேல் ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தும். ஒரு தெளிவான சிங்கங்கள் மற்றும் மான் இடையே, ரேங்க் பிரமிடு இரண்டு முனைகளுக்கு இடையே துண்டிப்பு உள்ளது.

என் இராணுவம் திரள் உள்ளனர் வெறும் மதிப்பீடு இருந்து இந்த அவதானிப்பை, தனிப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்ததாகவும் இருக்கும், மற்றும் இன்னும் பல பெரிய பொதுவான பதவி உயர்வு, தீர்ந்தது! இந்த தாய்மார்களே என நெருக்கமாக பல ஆண்டுகளாக ஒரு நிச்சயமாக-துணையை, தோழர் மற்றும் நண்பர் செய்வது போல, நான் இராணுவ உயர் achievers மீது homed என்று சில திருப்தி உடன் ஒப்பு தெரிந்தும். அவர்கள் மான் மாறிவருகின்றன தொடங்க ஆனால் நல்ல சிங்கங்கள் அடையாளம் சிறு பயனும் இல்லை.

ஒரு நேரத்தில் பல வீரர்கள் போது – சேவை மற்றும் ஓய்வுபெற்ற – கசப்புடன் பாதுகாப்பு அமைச்சு, ஊடகம், மற்றும் கூட நீதித்துறை இருந்து தாக்குதல் கீழ் தங்களை நினைத்து, அது இல்லாமல் விட இருக்கிறதென்பதை இந்தியாவின் மிக சிறந்த மற்றும் மிக நெகிழ்திறன் நிறுவனம் நேரம் ஆகும். அதன் தலைவர்கள் disempowers மற்றும் மன கட்டிப்போடுவது அவற்றை இணைக்கும் இராணுவ கட்டமைப்பில் மண்டலிய குறைபாடுகள் என்ன?

முதல் ஏற்ப ஒரு வளர்ந்து வரும் கலாச்சாரம் தான்: கீழ்-நம்பிக்கை தளபதிகள் இயற்கை கற்பிதம் ஆகும் என்று மாற்று கோணத்திலும் ஒரு தாங்கமுடியாமை. இந்த முதலாளி ‘கண்ணோட்டத்தை (தன்னை அவர் அவருடைய எஜமானர் நினைக்கிறார்கள் என்ன கிளர்ந்தெழுந்ததான கண்ணோட்டத்தில் இருக்கலாம்) சங்கிலி கீழே எல்லோருக்கும் கண்ணோட்டம் மாற ஏற்படுத்துகிறது – திறம்பட உள் சீர்திருத்தம் எந்த வாய்ப்பு கொல்லப்பட்டனர். கணினியில் ஏற்கனவே உள்ள மாதிரி இருக்கும் விட குறைவாக இருக்கலாம் என்று மாற்று தலைமை மாதிரிகள் முன்னூகிக்கிறது பற்றி எந்த விவாதமும் பின்னர், இருந்து சவால் முடியாது.

அது இராணுவ எதிர்ப்பை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று யாரும் வழக்கு உள்ளது; எந்த இராணுவ செய்கிறது. ஆனால் பெரிய இராணுவ பொறுத்து, மற்றும் சுறுசுறுப்பாக, அல்லாத conformism ஊக்குவிக்கும். இந்த மட்டும் எதிரி போர் யோசிக்காமல், ஆனால் நிலையை அத்தியாவசிய கீழே அப் சவால்களை விரித்து வைத்திருக்க என்று செயல்பாட்டு புதுமைத்தனத்துக்கு, அவசியம். சர்வாதிகார Conformism, இன்றைய இராணுவ தலைமைத்துவ பாணி என்று போல, fabled “துருதுருப்பாக இளம் அதிகாரி” இல்லை புதுமையான மேதாவி செல்கிறது, ஆனால் முதலாளியிடம் ஒப்பு அவரது விரைவுத்தன்மை குறிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு மந்தமான wasteland வேண்டும் தொழில்முறை மற்றும் தனிப்பட்ட படைப்பு இயற்கை குறைக்கிறது.

இளம் அதிகாரிகள் தங்களை ஏனெனில் இராணுவத்தின் ஒதுக்கவியல்பு இந்த கலவையை இணைந்து அனுமதிக்க. வெளியில் இருந்து வெவ்வேறு, மற்றும் அவர்களின் உண்மையான மதிப்பு கொஞ்சம் உணர்தல் கொண்டு, ஜூனியர் அதிகாரிகள் அமைப்பு பக் தயங்குகின்றனர். பதவி உயர்வு வெற்றி மட்டுமே அளவீடாக தண்டனை கொடுத்து, அவர்கள் அமைப்பை மாற்ற அவுட் அமைக்க மாறாக ஆபத்து தொழில்முறை ஹர-kiri விட வரி டோ. தங்கள் பார்வையை மட்டுமே ஒளியோடு மாற்ற முடியும். வெற்றிகரமான அரசாங்க நிறுவனங்கள்;; ஊடக அமைப்புக்கள்; கல்வி நிறுவனங்களுடன் – secondments மற்றும் deputations அன்று ஜூனியர் அதிகாரிகள் வெளியே அனுப்பும் போலீஸ் படைகள் – வெளிப்புற தலைமை மற்றும் முடிவெடுக்கும் பண்பாடுகள் கொண்ட இராணுவ பிளட்லைன் வளப்படுத்த வேண்டும். இது நிலையை சவால் மற்றும் தளபதிகள் மான் போல தொடர்ந்து விட சிங்கங்கள் போல பதிலளிக்க நிகழ ஒரு கீழே அப் மாறும் உருவாக்க வேண்டும் என்று நம்பிக்கையோடு அதிகாரிகள் தரும்.

தளபதிகள் போன்ற ஒரு மாற்றம் அனுமதி தருவீர்களா? அநேகமாக இல்லை ஜூனியர் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊக்குவிப்பு அல்லாத conformism மேம்படுத்தும் இருந்து வாய்ப்புக்கள் அச்சுறுத்தியுள்ளனர். நல்ல காரணங்கள் போன்ற “unworkable” மற்றும் “சாத்தியமற்றதாக” யோசனைகள் கீழே சுட கையில் தயாராக:; இடையேயான SE மூப்பு பிரச்சினைகள் secondment போது; அதிகாரிகள் பற்றாக்குறை மற்றும் பல. அரசாங்கம் தலையிட வேண்டிய அது, எனவே, தேவையான இருக்கும். நாம் கோடாட் காத்துக்கொண்டிருக்கும்.
Tailpiece: சொற்றொடர் “கழுதைகள் தலைமையில் சிங்கங்கள்” இது துணிச்சலான மற்றும் அர்ப்பணிப்பு பிரிட்டிஷ் சிப்பாய் கீழே விடாமல் தகுதியின்மை தளபதிகள் தங்கள் உணர்வை மூடப்பட்டிருக்க முதலாம் உலக போர் சமயத்தில் பிரிட்டிஷ் இராணுவம் விவரிக்க ஜேர்மனியர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது.

 

MILITARY MATTERS: MARSHAL

This time I am putting across someone said/expressed somewhere else. Its felt very interesting and I thought it better to share with all who visit my blog.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Col Ajai Shukla speaks the cardinal truth in this piece. Truth we would not like to hear.
Of lions, deer and military leadership

Ajai Shukla

(Original text appears in ‘Business Standard’ and on Col Shukla’s blog.)

On Sunday the army chief, General V K Singh, raised an intriguing question while talking to schoolchildren in Jaipur. “An army of deer led by a lion is to be feared more than [an] army of lions led by a deer,” said the general.

My first thought as I mulled over this profundity was: can a deer that has served all his life in an army full of deer suddenly transform into a lion at the top? Alternatively, could a lion serving in an army full of deer be promoted somehow to the top slot?

Common sense would rule out both eventualities. An army full of deer would only promote a deer to the top, just as an army of lions would always have a lion in command. But the Indian Army presents a paradoxical third alternative. The numerous lions in this excellent army serve up to a certain rank. Then, around the time they become colonels or brigadiers, something strange happens: the lions start turning into deer!

The General V K Singh affair illuminates the generals in a harsh and unforgiving light. The generals emerge as riven with infighting; they undermine meritocracy by promoting loyalists; and, perhaps most worryingly, they compromise the army’s readiness for war by meekly acquiescing in crippling shortfalls of equipment and ammunition.

Over a drink, ask any junior or mid-ranking officer, and you will find disillusionment with senior commanders and with a working environment that rewards the safe and predictable rather than the bold and unexpected. Recent controversies have exacerbated murmurs that generals only think about themselves. Talk to the generals, on the other hand, and they express disappointment over the “poor quality” of young officers. There is a clear disconnect between the two ends of the rank pyramid, between the lions and the deer.

This observation is fraught with personal danger, since my army batch-mates have just been evaluated, and many of them cleared, for promotion to major general! Knowing these gentlemen as intimately as a course-mate, comrade and friend of many years does, I acknowledge with some satisfaction that the army has homed in on the high achievers. But identifying good lions is of little use if they begin turning into deer.

At a time when many soldiers – serving and retired – bitterly regard themselves as under attack from the defence ministry, the media, and even the judiciary, it is time for India’s finest and most resilient institution to look within rather than without. What are the systemic flaws in the army structure that disempowers its leaders and binds them in mental shackles?

The first is a growing culture of conformity: an intolerance of alternative viewpoints that is the natural attribute of under-confident commanders. This causes the boss’ viewpoint (itself springing from what he thinks his boss’ viewpoint might be) to become the viewpoint of everyone down the chain — effectively killing any prospect of internal reform. The system cannot be challenged from within, since any discussion about alternative leadership models presupposes that the existing model might be less than perfect.

It is nobody’s case that the army should encourage dissent; no military does. But great armies tolerate, and actively encourage, non-conformism. This is essential, not just for operational innovativeness that would keep the enemy guessing in war, but also for throwing up essential bottom-up challenges to the status quo. Totalitarian Conformism, as today’s army leadership style might be termed, reduces the landscape of professional and personal creativity to a dull wasteland where the fabled “dashing young officer” is marked not by flashes of innovative genius but by his quickness in agreeing with the boss.

Young officers allow themselves to be bound by these shackles because of the army’s insularity. Segregated from the world outside, and with little realisation of their actual worth, junior officers are reluctant to buck the system. Given the conviction that promotion is the only measure of success, they toe the line rather than risk professional hara-kiri by setting out to change the system. Their outlook can only change with exposure. Sending out junior officers on secondments and deputations – with academic institutions; successful government enterprises; media organisations; the police forces – will enrich the military’s bloodline with external leadership and decision-making cultures. It will also provide officers with the confidence that is required to challenge the status quo and to create a bottom-up dynamic that forces the generals to respond like lions rather than continue like deer.

Will the generals permit such a change? Most probably not since empowering junior officers and encouraging non-conformism are threatening prospects. Good reasons are ready at hand to shoot down such “unworkable” and “impractical” ideas: a shortage of officers; inter-se seniority issues during secondment; and so on. It would, therefore, be necessary for the government to intervene. We’re waiting for Godot.
Tailpiece: The phrase “lions led by donkeys” was used by the Germans to describe the British army during World War I. It encapsulated their impression of incompetent generals letting down the brave and dedicated British soldier.
———————–

Its translation in Hindi 

रविवार को सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह ने एक पेचीदा सवाल उठाया है, जबकि जयपुर में स्कूली बच्चों के लिए बात कर रही है. “के नेतृत्व में एक शेर हिरण की एक सेना को आशंका है और अधिक से अधिक [एक] के नेतृत्व में एक हिरण शेर की सेना,” सामान्य कहा.

मेरे पहले सोचा था के रूप में मैं इस गहराई पर mulled: एक हिरण है कि एक हिरण की पूरी सेना में सेवा की है अपने जीवन के सभी शीर्ष पर अचानक एक शेर में बदलना? वैकल्पिक रूप से, एक सेना में सेवारत शेर हिरण के शीर्ष स्लॉट के लिए किया जा सकता है किसी भी तरह पदोन्नत?

आम भावना दोनों हालात के शासन होगा. एक हिरण की पूरी सेना ही शीर्ष पर एक हिरण को बढ़ावा देने के लिए, बस के रूप में शेर की एक सेना हमेशा आदेश में एक शेर है. लेकिन भारतीय सेना के एक असत्यवत तीसरा विकल्प प्रस्तुत करता है. इस उत्कृष्ट सेना में कई शेर एक निश्चित रैंक के लिए सेवा करते हैं. तो, वे समय के आसपास कर्नल या ब्रिगेडियर बन जाते हैं, कुछ अजीब होता है: शेर हिरण में तब्दील हो रही शुरू!

जनरल वीके सिंह के चक्कर में एक कठोर और माफ प्रकाश में जनरलों illuminates. जनरलों के रूप में अंदरूनी कलह के साथ विखंडित उभरने, वे प्रतिभा वफादारों को बढ़ावा देने से कमजोर है, और, शायद सबसे ल्लचताजनक, मृदुलता से उपकरण और गोला बारूद की गंभीर खामियों में स्वीकार करके वे युद्ध के लिए सेना की तत्परता के साथ समझौता है.

एक ड्रिंक के साथ, किसी भी जूनियर या मध्य क्रम के अधिकारी पूछना, और आप वरिष्ठ कमांडरों के साथ मोहभंग और एक काम वातावरण है कि सुरक्षित और उम्मीद के मुताबिक बजाय साहसिक और अप्रत्याशित पुरस्कार के साथ मिल जाएगा. हाल ही में विवादों अफवाहें है कि जनरलों को केवल खुद के बारे में सोचते हैं exacerbated है. जनरलों से बात करें, दूसरे हाथ पर, और वे युवा अधिकारियों की खराब गुणवत्ता “पर निराशा व्यक्त. रैंक पिरामिड के दोनों सिरों के बीच स्पष्ट शेर और हिरण के बीच, काटना है.

इस अवलोकन व्यक्तिगत खतरे से भरा है, के बाद से मेरी सेना बैच साथियों सिर्फ मूल्यांकन किया गया है, और उनमें से कई मेजर जनरल को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी! यह जानते हुए कि इन सज्जनों के रूप में एक कोर्स, दोस्त और कई वर्षों के साथी दोस्त के रूप में परिचित करता है, मैं कुछ संतोष के साथ स्वीकार करते हैं कि सेना में उच्च उपलब्धि हासिल करने पर असर पड़ा है. लेकिन अच्छा शेर की पहचान थोड़ा काम का है अगर वे हिरण में बदल शुरू हो.

ऐसे समय में जब कई सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों फूट फूट कर खुद को रक्षा मंत्रालय, मीडिया, और यहां तक कि न्यायपालिका से हमले के अंतर्गत के रूप में संबंध है, यह भारत के बेहतरीन और सबसे अधिक लचीला बिना बजाय भीतर देखने संस्था के लिए समय है. सेना संरचना है कि अपने नेताओं disempowers है और उन्हें मानसिक बंधन में बांध में प्रणालीगत खामियां क्या हैं?

पहले के अनुरूप संस्कृति बढ़ रही है: वैकल्पिक दृष्टिकोण की असहिष्णुता कि तहत विश्वास कमांडरों के प्राकृतिक गुण है. यह बॉस ‘के दृष्टिकोण (ही है कि वह क्या सोचता है कि अपने बॉस से springing’ दृष्टिकोण हो सकता है) श्रृंखला के नीचे हर किसी के दृष्टिकोण बनने का कारण बनता है – प्रभावी रूप से आंतरिक सुधार की किसी भी संभावना को मार. प्रणाली के भीतर से नहीं किया जा सकता है वैकल्पिक नेतृत्व मॉडल presupposes है कि मौजूदा मॉडल सही से भी कम हो सकता है के बारे में कोई विचार – विमर्श के बाद चुनौती दी है,.

यह कोई मामला है कि सेना के असंतोष को प्रोत्साहित करना चाहिए, कोई सैन्य करता है. लेकिन महान सेनाओं सहन, और सक्रिय रूप से, गैर – conformism प्रोत्साहित करते हैं. परिचालन innovativeness है कि दुश्मन युद्ध में अनुमान लगा, लेकिन यह भी फेंक यथास्थिति के लिए आवश्यक नीचे चुनौतियों के लिए रखना होगा के लिए बस नहीं है, यह आवश्यक है. अधिनायकवादी Conformism, आज सेना नेतृत्व शैली के रूप में कहा जा सकता है, एक सुस्त बंजर भूमि है जहां झूठा “साहसी युवा अधिकारी अभिनव प्रतिभा की चमक से नहीं बल्कि उसके वेग के द्वारा चिह्नित किया जाता है बॉस के साथ सहमत में पेशेवर और व्यक्तिगत रचनात्मकता के परिदृश्य को कम कर देता है.

युवा अधिकारियों को सेना संकीर्णता की वजह से इन बंधनों से खुद को बाध्य करने के लिए अनुमति देते हैं. बाहर की दुनिया से अलग, और उनके वास्तविक मूल्य का थोड़ा प्राप्ति के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों प्रणाली हिरन के लिए अनिच्छुक रहे हैं. दृढ़ विश्वास है कि पदोन्नति सफलता का एकमात्र उपाय है को देखते हुए, वे बाहर स्थापित करने के लिए व्यवस्था को बदलने से पैर की अंगुली का जोखिम हाराकिरी पेशेवर से बल्कि लाइन. उनका दृष्टिकोण केवल जोखिम के साथ बदल सकते हैं. बाहर secondments और deputations पर कनिष्ठ अधिकारियों को भेजा जा रहा है शैक्षिक संस्थानों के साथ, सफल सरकार उद्यमों, मीडिया संगठनों, पुलिस बलों – बाहरी नेतृत्व और निर्णय लेने की संस्कृतियों के साथ सैन्य खून को समृद्ध करेंगे. यह भी विश्वास है कि यथास्थिति को चुनौती देने के लिए और नीचे गतिशील है कि जनरलों शेर की तरह प्रतिक्रिया करने के बजाय हिरण की तरह जारी सेना बनाने की आवश्यकता है के साथ अधिकारियों को प्रदान करेगा.

जनरलों को इस तरह के बदलाव की अनुमति होगी? शायद नहीं कनिष्ठ अधिकारियों और उत्साहजनक conformism गैर को सशक्त बनाने के बाद से सबसे अधिक संभावना धमकी दे रहे हैं. अच्छे कारणों के हाथ में नीचे में “असाध्य” और “अव्यावहारिक” विचारों को गोली मार करने के लिए तैयार हैं, परस्पर वरिष्ठता मुद्दों अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति के दौरान अधिकारियों की कमी और इतने पर. इसलिए यह आवश्यक हो जाएगा के लिए सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए. हम Godot के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं.
पिछला भाग: वाक्यांश “के गदहे द्वारा नेतृत्व शेर” जर्मन द्वारा इस्तेमाल किया गया था विश्व युद्घ के दौरान ब्रिटिश सेना का वर्णन करने के लिए यह अक्षम नीचे बहादुर और समर्पित ब्रिटिश सैनिक दे जनरलों की उनकी धारणा समझाया.
—————–

Its translation in TAMIL

Col Ajai சுக்லா இந்த துண்டு கார்டினலுக்கு உண்மை பேசும். உண்மையை நாம் கேட்க விரும்பவில்லை.

சிங்கங்கள், மான் மற்றும் இராணுவ தலைமை

Ajai சுக்லா

(அசல் உரை ‘பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்டு’ மற்றும் கோல் சுக்லா என்ற வலைப்பதிவில் தோன்றும்.)

ஜெய்ப்பூரில் பள்ளி பேசும் போது ஞாயிறன்று இராணுவ தளபதி ஜெனரல் வி.கே. சிங், ஒரு புதிரான கேள்வி எழுப்பியது. “ஒரு சிங்கம் தலைமையில் மான் ஒரு இராணுவ அஞ்சப்படுகிறது வேண்டும் மேற்பட்ட [ஒரு] ஒரு மான் தலைமையில் சிங்கங்களின் இராணுவம்,” பொது கூறினார்.

நான் இந்த ஆழம் மீது mulled என் முதல் சிந்தனை இருந்தது: மான் முழு இராணுவ அனைத்து அவரது வாழ்க்கை உதவியது என்று ஒரு மான் திடீரென்று மேலே ஒரு சிங்கம் உருமாறுகிறது முடியும்? மாற்றாக, ஒரு இராணுவத்தில் பணியாற்றிய ஒரு சிங்கம் மானை முழு மேல் துளை வேண்டும் எப்படியாவது உயர்த்த முடிந்தது?

பொது அறிவு இருவரும் eventualities அவுட் ஆட்சி. மான் முழு இராணுவ மட்டுமே சிங்கங்கள் ஒரு இராணுவம் எப்போதும் கட்டளையை ஒரு சிங்கம் வேண்டும் போல், மேல் ஒரு மான் ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்திய இராணுவம் ஒரு முரண்பாடான மூன்றாவது மாற்று அளிக்கிறது. இந்த அருமையான இராணுவம் பல சிங்கங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேங்க் வரை சேவை. பின்னர், நேரம் சுற்றி அவர்கள் எதையோ நடக்கும், colonels அல்லது பிரிகேடியர் மாறியது: சிங்கங்கள் மான் மாறிவருகின்றன தொடங்கும்!

பொது வி.கே. சிங் விவகாரத்தில் ஒரு கடுமையான மற்றும் தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு வெளிச்சத்தில் தளபதிகள் விளக்குகிறது. தளபதிகள் என நிலவிய உடன் riven; அவர்கள் meekly உபகரணங்கள் மற்றும் வெடிப்பொருள்களை தடைபடுதலில் பற்றாக்குறைகளை உள்ள acquiescing மூலம் போருக்கு இராணுவ தயார் சமரசம், மிகவும் என்கிறார் சீனாவுக்கான முன்னாள் ஒருவேளை, மற்றும் அவர்கள் விசுவாசிகளாக மேம்படுத்துவதன் மூலம் அரசறிவுத்துறை கீழறுக்க.

ஒரு பானம் மீது, எந்த இளைய அல்லது நடுப்பகுதியில் தரவரிசை அதிகாரி கேட்க, நீங்கள் மூத்த தளபதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பான மற்றும் முன்கணிக்கக்கூடிய விட தடித்த மற்றும் எதிர்பாராத பரிசாக அளிக்கப்படுகிறது என்று ஒரு சூழலை கொண்டு disillusionment காணலாம். சமீபத்திய சர்ச்சைகள் தளபதிகள் மட்டுமே தங்களை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் என்று murmurs மோசமாக்கியது. மறுபுறம், தளபதிகள் பேச, மற்றும் அவர்கள் இளம் அதிகாரிகள் “தரம்” மேல் ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தும். ஒரு தெளிவான சிங்கங்கள் மற்றும் மான் இடையே, ரேங்க் பிரமிடு இரண்டு முனைகளுக்கு இடையே துண்டிப்பு உள்ளது.

என் இராணுவம் திரள் உள்ளனர் வெறும் மதிப்பீடு இருந்து இந்த அவதானிப்பை, தனிப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்ததாகவும் இருக்கும், மற்றும் இன்னும் பல பெரிய பொதுவான பதவி உயர்வு, தீர்ந்தது! இந்த தாய்மார்களே என நெருக்கமாக பல ஆண்டுகளாக ஒரு நிச்சயமாக-துணையை, தோழர் மற்றும் நண்பர் செய்வது போல, நான் இராணுவ உயர் achievers மீது homed என்று சில திருப்தி உடன் ஒப்பு தெரிந்தும். அவர்கள் மான் மாறிவருகின்றன தொடங்க ஆனால் நல்ல சிங்கங்கள் அடையாளம் சிறு பயனும் இல்லை.

ஒரு நேரத்தில் பல வீரர்கள் போது – சேவை மற்றும் ஓய்வுபெற்ற – கசப்புடன் பாதுகாப்பு அமைச்சு, ஊடகம், மற்றும் கூட நீதித்துறை இருந்து தாக்குதல் கீழ் தங்களை நினைத்து, அது இல்லாமல் விட இருக்கிறதென்பதை இந்தியாவின் மிக சிறந்த மற்றும் மிக நெகிழ்திறன் நிறுவனம் நேரம் ஆகும். அதன் தலைவர்கள் disempowers மற்றும் மன கட்டிப்போடுவது அவற்றை இணைக்கும் இராணுவ கட்டமைப்பில் மண்டலிய குறைபாடுகள் என்ன?

முதல் ஏற்ப ஒரு வளர்ந்து வரும் கலாச்சாரம் தான்: கீழ்-நம்பிக்கை தளபதிகள் இயற்கை கற்பிதம் ஆகும் என்று மாற்று கோணத்திலும் ஒரு தாங்கமுடியாமை. இந்த முதலாளி ‘கண்ணோட்டத்தை (தன்னை அவர் அவருடைய எஜமானர் நினைக்கிறார்கள் என்ன கிளர்ந்தெழுந்ததான கண்ணோட்டத்தில் இருக்கலாம்) சங்கிலி கீழே எல்லோருக்கும் கண்ணோட்டம் மாற ஏற்படுத்துகிறது – திறம்பட உள் சீர்திருத்தம் எந்த வாய்ப்பு கொல்லப்பட்டனர். கணினியில் ஏற்கனவே உள்ள மாதிரி இருக்கும் விட குறைவாக இருக்கலாம் என்று மாற்று தலைமை மாதிரிகள் முன்னூகிக்கிறது பற்றி எந்த விவாதமும் பின்னர், இருந்து சவால் முடியாது.

அது இராணுவ எதிர்ப்பை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று யாரும் வழக்கு உள்ளது; எந்த இராணுவ செய்கிறது. ஆனால் பெரிய இராணுவ பொறுத்து, மற்றும் சுறுசுறுப்பாக, அல்லாத conformism ஊக்குவிக்கும். இந்த மட்டும் எதிரி போர் யோசிக்காமல், ஆனால் நிலையை அத்தியாவசிய கீழே அப் சவால்களை விரித்து வைத்திருக்க என்று செயல்பாட்டு புதுமைத்தனத்துக்கு, அவசியம். சர்வாதிகார Conformism, இன்றைய இராணுவ தலைமைத்துவ பாணி என்று போல, fabled “துருதுருப்பாக இளம் அதிகாரி” இல்லை புதுமையான மேதாவி செல்கிறது, ஆனால் முதலாளியிடம் ஒப்பு அவரது விரைவுத்தன்மை குறிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு மந்தமான wasteland வேண்டும் தொழில்முறை மற்றும் தனிப்பட்ட படைப்பு இயற்கை குறைக்கிறது.

இளம் அதிகாரிகள் தங்களை ஏனெனில் இராணுவத்தின் ஒதுக்கவியல்பு இந்த கலவையை இணைந்து அனுமதிக்க. வெளியில் இருந்து வெவ்வேறு, மற்றும் அவர்களின் உண்மையான மதிப்பு கொஞ்சம் உணர்தல் கொண்டு, ஜூனியர் அதிகாரிகள் அமைப்பு பக் தயங்குகின்றனர். பதவி உயர்வு வெற்றி மட்டுமே அளவீடாக தண்டனை கொடுத்து, அவர்கள் அமைப்பை மாற்ற அவுட் அமைக்க மாறாக ஆபத்து தொழில்முறை ஹர-kiri விட வரி டோ. தங்கள் பார்வையை மட்டுமே ஒளியோடு மாற்ற முடியும். வெற்றிகரமான அரசாங்க நிறுவனங்கள்;; ஊடக அமைப்புக்கள்; கல்வி நிறுவனங்களுடன் – secondments மற்றும் deputations அன்று ஜூனியர் அதிகாரிகள் வெளியே அனுப்பும் போலீஸ் படைகள் – வெளிப்புற தலைமை மற்றும் முடிவெடுக்கும் பண்பாடுகள் கொண்ட இராணுவ பிளட்லைன் வளப்படுத்த வேண்டும். இது நிலையை சவால் மற்றும் தளபதிகள் மான் போல தொடர்ந்து விட சிங்கங்கள் போல பதிலளிக்க நிகழ ஒரு கீழே அப் மாறும் உருவாக்க வேண்டும் என்று நம்பிக்கையோடு அதிகாரிகள் தரும்.

தளபதிகள் போன்ற ஒரு மாற்றம் அனுமதி தருவீர்களா? அநேகமாக இல்லை ஜூனியர் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊக்குவிப்பு அல்லாத conformism மேம்படுத்தும் இருந்து வாய்ப்புக்கள் அச்சுறுத்தியுள்ளனர். நல்ல காரணங்கள் போன்ற “unworkable” மற்றும் “சாத்தியமற்றதாக” யோசனைகள் கீழே சுட கையில் தயாராக:; இடையேயான SE மூப்பு பிரச்சினைகள் secondment போது; அதிகாரிகள் பற்றாக்குறை மற்றும் பல. அரசாங்கம் தலையிட வேண்டிய அது, எனவே, தேவையான இருக்கும். நாம் கோடாட் காத்துக்கொண்டிருக்கும்.
Tailpiece: சொற்றொடர் “கழுதைகள் தலைமையில் சிங்கங்கள்” இது துணிச்சலான மற்றும் அர்ப்பணிப்பு பிரிட்டிஷ் சிப்பாய் கீழே விடாமல் தகுதியின்மை தளபதிகள் தங்கள் உணர்வை மூடப்பட்டிருக்க முதலாம் உலக போர் சமயத்தில் பிரிட்டிஷ் இராணுவம் விவரிக்க ஜேர்மனியர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது.

 

പഴമകള്‍ : പഴമൊഴികള്‍ – മാര്‍ഷല്‍

പഴമകള്‍ : പഴമൊഴികള്‍
ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്നു രണ്ടു വാചകങ്ങള്‍ എഴുതട്ടെ.
പഞ്ചകന്യകകള്‍ –
അഹല്യാ ദ്രൌപതീ സീതാ,
താരാ മണ്ഡോദരീ തഥാ
പഞ്ചകന്യാ സ്മരേന്നിത്യം ,
സര്‍വ്വ പാപ വിനാശിനീ!
ഈ അഞ്ചുകന്യകമാരെ സ്മരിക്കുകില്‍ സര്‍വ്വ പാപം തീരുമെന്ന്. ഈ അഞ്ചുപേരും വളരെയേറെ ദുരിതമനുഭവിച്ചവരാണ്. highly subjected to male chavanism ; eh???
—————————
പഞ്ചകര്‍മ്മങ്ങള്‍ – വമനം , രേചനം, നസ്യം, അനുവാസനം, നിരൂഹം – ഇത്യാദി അഞ്ചു ആയുര്‍വ്വേദ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചികിത്സാ വിധിയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നു സാരം!
—————————————–
പഞ്ചക്ലേശങ്ങള്‍
അവിദ്യ, അസ്മിത,രാഗം, ദ്വേഷം, അഭിനിവേശം. ഒക്കെ അതികഠിനമായ ക്ലേശങ്ങളാണ് , എന്താ?
—————————
പഞ്ചഗുണങ്ങള്‍
രൂപം, രസം, ഗന്ധം, സ്പര്‍ശ്ശം, ശബ്ദം – ഒക്കെ ഗുണാണെന്നാണ് വെപ്പ്!
————————–
പഞ്ചപാതകം
കൊല
മോഷണം
മദ്യപാനം
വ്യപിചാരം
ഭോഷ്ക്
എന്തേ ആര്‍ക്കേങ്കിലും ഈ പാതകങ്ങളില്‍ നിപതിക്കണം എന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ കൊല ചെയ്യാം, മോഷ്ടിക്കാം, മദ്യപാനം ചെയ്യാം, വ്യപിചരിക്കാം പോരാത്തതിന് ഈ ഭോഷ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞും നടക്കാം!!
—————————————-
പഞ്ചതന്ത്രം
ഇതൊരു നീതി ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു. രചയിതാവ് വിഷ്ണു ശര്‍മ്മന്‍ . സംസ്കൃതത്തിലാണ് ആദിഗ്രന്ഥം. കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ മലയാള പരിഭാഷ ചെയ്തു. ആദ്യം അതായിരുന്നു.
ഏതൊക്കെയാണ് ഈ തന്ത്രങ്ങള്‍ എന്നല്ലേ- മിത്രഭേദം, സുഹൃല്ലാഭം, സന്ധിവിഗ്രഹം, അര്‍ത്ഥനാശം, അസംപ്രേക്ഷ്യകാരിത്വം, ഇവ അഞ്ചുമാണ്‍.
ഇതിലെ ഒരുശ്ലോകം –
വന്‍ കടല്‍ കരെച്ചെന്നു നോക്കുമ്പോള്‍
ശിവ ശിവ സങ്കടമതിലിറങ്ങീടുവാന്‍ എന്നു തോന്നും
ഒട്ടുനാള്‍ ഇറങ്ങിയും മുങ്ങിയും
തിരവന്നു തട്ടിയിട്ടലച്ചുകൊണ്ടൊ
ട്ടേടം ചെന്നും പോന്നും,
അങ്ങിനെ ചരിക്കുകില്‍ കൈവരും പരിചയം
പിന്നെയോ പേടിമാറി കടലിലേക്കിറങ്ങീടാം!!